• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.global-edge.info/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axi-global.com/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Ngày Nghĩ Lễ Hoán Đổi Sắp Tới

LỊCH NGHĨ LỄ NGOẠI HỐI

Martin Luther King Day 20/1, Australia Day 27/1 and Chinese New Year 24-28/1

Date

CCY symbol Exchange Place Holidays 
24-Dec-19 JPY Tokyo Emperor's Birthday OBS
25-Dec-19 All All Christmas Day
26-Dec-19 AUD Sydney Boxing Day
26-Dec-19 GBP London Boxing Day
26-Dec-19 HKD Hong Kong Christmas Holiday

 

 

Xin lưu ý:Ngày xuất bản ở trên là chính xác tại thời điểm xuất bản và có thể bị cập nhật và thay đổi mà không cần thông báo trước.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Bắt đầu giao dịch với một sàn giao dịch toàn cầu đã giành giải thưởng.

Demo Mở tài khoản trực tiếp